Öppet brev om tvåspråkighet i skolan

Öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin från SDR och SDUF.

Bristande teckenspråkskvalitet hotar rätten till likvärdig utbildning
Alla barn har rätt till en utbildning i en stimulerande miljö där de kan vara delaktiga och kunna utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Men för teckenspråkiga elever hotas denna rättighet på grund av bristande teckenspråkskvalitet i undervisningen. Det kan få allvarliga konsekvenser för elevernas framtida möjligheter i vidareutbildning och arbetslivet.

Att behöva acceptera en bristfällig undervisning i ett eller flera ämnen på grund av lärarens bristande teckenspråkskunskaper är tyvärr vardag för många döva elever, till och med i specialskolan som har ett statligt uppdrag att erbjuda tvåspråkig undervisning (svenskt teckenspråk och svenska). Jonna Delvert, elev på Birgittaskolan i Örebro har på eget initativ genom dokumentären "Hur ser tvåspråkigheten ut idag" skildrat exempel på hur några döva och hörselskadade elever upplever sina möjligheter att få utbildning på sitt språk - teckenspråk. I dokumentären vittnar eleverna om en språkmiljö de stundtals inte är delaktiga i och om känslan av att ständigt vara åsidosatt. De upplever också att både studiemotivationen och betygen påverkas negativt när lärare och elever inte förstår varandra på grund av språkförbristningar. Detta fortsätter år efter år trots att det tagits upp med skolans ledning. Sedan filmen publicerades i sociala medier har flera elever, både nuvarande och tidigare, och deras föräldrar skrivit och berättat om liknande erfarenheter.

SDR och SDUF konstaterar att dokumentären tyvärr bekräftar den bild vi har av de brister som finns när det gäller att få kvalitativ utbildning på teckenspråk. Att det i en skola som har uppdraget att erbjuda tvåspråkig undervisning upplevs att det ena språket prioriteras före det andra är helt oacceptabelt.

Dialog och samspel i klassrummet är en viktig del av lärandet. När inte kommunikationen fungerar på grund av att läraren inte har tillräckliga kunskaper i svenskt teckenspråk blir det uppenbart att eleverna inte får rättvisa förutsättningar för sitt lärande och möjlighet att visa sina kunskaper. Vi anser att det strider mot elevernas rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen, en tillgänglig utbildning enligt diskrimineringslagen och rätten att lära sig, utveckla och använda teckenspråk enligt språklagen. Dessutom strider det mot de mänskliga rättigheterna enligt flera FN-konventioner Sverige har ratificerat. SDR är medvetna om att det är brist på teckenspråkskunniga lärare som har behörighet för att undervisa i specialskolan. Men detta är inte en ursäkt för att generation efter generation av teckenspråkiga elever förvägras rätten till en likvärdig utbildning!

Diskrimineringen av teckenspråkiga elever måste upphöra. Vi ser att det krävs en rad åtgärder. Bland annat att:
- Införa krav på teckenspråkskompetens för att få behörighet att undervisa på teckenspråk, enbart krav på ämneskompetens räcker inte.
- Se över hur tillgången på lärare som kan undervisa på teckenspråk kan förbättras
- Satsa på forskning om tvåspråkig undervisning för döva och hörselskadade - en viktig kunskapssatsning för att utveckla undervisningens vetenskapliga grund.

Utbildningsminister Gustav Fridolin: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att komma till rätta med de brister som eleverna berättar om? Vilka satsningar är du beredd att göra för att säkerställa döva och hörselskadade elevers tillgång till undervisning på teckenspråk?

Vi, SDR och SDUF deltar gärna i en dialog där vi bidrar med våra förslag och erfarenheter.

Hanna Sejlitz
Förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund

Mia Modig
Förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

» Film "Hur ser tvåspråkigheten ut idag"
För textad version - klicka på CC.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-01-09
Uppdaterad: 2015-02-26