Örebro kommun kränker mänskliga rättigheter

"Man nedmonterar de språkliga rättigheter vi har vilket är oacceptabelt då kommunen frivilligt valt att stärka våra språk och arbeta för mänskliga rättigheter i Sverige", skriver Dennis Barvsten, Taina Helme, Veera Jokirinne, Hanna Sejlitz och Mia Modig.

Örebro har utropat sig själv till Europas teckenspråkshuvudstad och ingår i det finska förvaltningsområdet. Förra året gick den sverigefinska skolan i konkurs och nu vill förvaltningen stänga den teckenspråkiga förskolan Kattungen och flytta barnen till en förskola utan teckenspråksmiljö.

Det är inte första gången som Örebro allvarligt kränker mänskliga rättigheter och försvagar barn och ungas språkliga rättigheter.

Under förra året gick den Sverigefinska språkskolan i konkurs. Örebro valde att inte gå in med hjälpinsatser. Uppseendeväckande då finska är ett nationellt minoritetsspråk och då Örebro frivilligt valt att ingå i det finska förvaltningsområdet som har till uppgift att stärka språket i kommunen. Finska talas av 470.000 människor, fem procent av Sveriges befolkning. Tvärtemot minoritetslagen, att främja användandet av finska, har Örebro allvarligt försvagat språkets ställning då man låtit skolan gå i konkurs. Konsekvensen blev att de 50-tal sverigefinska eleverna flyttades till svenskspråkiga skolor. På längre sikt försvagar detta elevernas finska.

Europarådet har kritiserat regeringen vid åtta tillfällen att en modersmålsundervisning på en timme/vecka inte räcker för att utveckla ett fullvärdigt språk.

Det är allvarligt att händelsen nu upprepas mot en annan språklig och kulturell minoritet. Örebro har de senaste decennierna blivit ett nav för svenskt teckenspråk då Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och specialskolan Birgittaskolan finns i kommunen. I Sverige finns cirka 10.000 barndomsdöva och 30.000 teckenspråksanvändare. Detta ställer krav på kommunen att ge teckenspråkiga medborgare bra förutsättningar att använda sitt språk. Språkbarriärer är mentalt påfrestande och ökar den psykiska ohälsan och därför är teckenspråkiga mötesplatser och förebilder viktiga.

Det är oacceptabelt att stänga förskolan Kattungen och flytta barnen till en större förskola där barn och personal inte kan teckenspråk. Det kan inte ses som något annat än att försvaga teckenspråkets ställning. Företrädare från förvaltningen har flera gånger uttryckt att "det är för mycket teckenspråk på Kattungen". Att detta uttrycks av kommunalt anställda i Örebro rimmar illa med kommunens utropande till Europas teckenspråkshuvudstad. Örebro bryter både mot barnkonventionen samt mot nedanstående paragrafer från Språklagen.

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket, och

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket"

Är det förenligt med demokrati att godtyckligt bryta mot internationella konventioner och svenska lagar? Hur fullföljer Örebro uppdraget att stärka svenskt teckenspråk och finska om man inte behåller forum där språkgrupperna kan använda och utveckla sitt språk? Istället nedmonterar Örebro de språkliga rättigheter vi har vilket är oacceptabelt då kommunen frivilligt valt att stärka våra språk och arbeta för mänskliga rättigheter i Sverige.

Dennis Barvsten, förbundsstyrelseledamot, Sverigefinska ungdomsförbundet
Taina Helme, förbundsordförande, Sverigefinska ungdomsförbundet
Veera Jokirinne, delegationsordförande, Sverigefinländarnas delegation
Hanna Sejlitz, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund
Mia Modig, förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-06-18
Uppdaterad: 2015-08-14