Motions- och rösträtt för SDUF

Förbundsstyrelsen anser att Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, är en viktig part i diskussioner och beslut för det framtida intressepolitiska arbetet inom SDR. För att SDUF ska ha möjlighet att påverka sin egen framtid, bör SDUF ha möjlighet att lämna motioner direkt till SDR och kunna debattera under kongressen, samt ha rösträtt för beslut.

Eftersom det inte idag är möjligt enligt stadgarna så föreslår förbundsstyrelsen att stadgarna ändras så att SDUF har både motion- och rösträtt till kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att ändra förbundsstadgarna enligt följande:
§ 6.2 a: Att varje länsförbund/länsförening och Sveriges Dövas Ungdomsförbund har ett fast ombud.
§ 6.5: Att distriktsorganisationer och Sveriges Dövas Ungdomsförbund har rätt att lämna motioner till ordinarie kongress.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2013-11-18 (Utdrag ur kongressprotokoll)

Kongressen beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-03-20
Uppdaterad: 2014-06-04