• 2016-04-20

  Projektet har bland annat, genomfört workshop om samarbete mellan hörande och döva tolkar. Workshopen var en stor del i satsningen för att synliggöra döva tolkars kompetens och att arbetsmarknaden för döva tolkar ska öka.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-20

  Den 1-åriga utbildningen för döva tolkar och översättare planeras att starta till hösten.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-04

  Vår satsning ”Rättvis tolktjänst” avslutades den 31 mars. Vi rapporterar om vad som hänt under satsningen. Men vi fortsätter att arbeta med tolkfrågor, även efter satsningen!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-01

  Socialdepartementet har gjort förslag till en ny tolklag genom promemoria. Förslaget baseras på att lyfta ut tolktjänsten från Hälso- och sjukvårdslagen till egen lag.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-03-10

  Valberedningen informerar om deras arbete inför kongressen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-03-10

  SDR och SDUF har lämnat synpunkter på promemorian ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning”. Förslaget innebär att den nuvarande handikappersättningen slopas och ersättas med merkostnadsersättning, och vårdbidraget ersätts med omvårdnadsersättning.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-03-04

  Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att utveckla en nationell digital plattform. Den ska innehålla information, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation för berörda aktörer och användare inom området kommunikation för döva och hörselskadade och personer med dövblindhet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -