Lika Unika

Lika Unika är en federation som bildades den 16 december 2009. Lika Unikas uppdrag är att verka för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Ett av våra viktigaste mål är att FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning förverkligas i Sverige.

Vårt arbete handlar om att bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Ska det arbetet bli framgångsrikt måste vi påverka och förändra värderingar i samhället. Dessutom vill vi inom några prioriterade områden driva på beslutsfattarna. Det handlar om frågan om jobb för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om ett tillgängligt Sverige där också bristande tillgänglighet ses som diskriminering, utan undantag. Det handlar också om en skola som ger alla elever goda möjligheter att få en bra utbildning. Ett viktigt verktyg för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige är en ny, oberoende MR-institution som ska främja, skydda och övervaka hur FN-konventionen förverkligas och hur arbetet med mänskliga rättigheter bedrivs i Sverige.

Lika Unikas värdeord är att vara en seriös, trovärdig och spetsig påverkansorganisation. Idag är vi en etablerad och erkänd paraplyorganisation på nationell nivå. Vi finns representerade i regeringens funktionshindersdelegation. Vi ingår också i en rad viktiga samråd med myndigheter på nationell nivå, exempelvis i Myndigheten för delaktighets funktionshindersråd. Där försöker vi driva på för att få till nödvändiga strukturella samhällsförändringar i det som berör våra medlemsgrupper gemensamt.

Lika Unika finns också med i det granskningsarbete som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning gör löpande i arbetet med att förverkliga konventionen.. Lika Unika följer också upp de kritiska punkter som FN ger Sverige och försöker få svenska beslutsfattare att förbättra politiken där det brister. Lika Unika finns också med på FN-nivå i den svenska regeringens delegation till de statspartsmöten som arbetar med implementeringen av konventionen. För att förverkliga rättigheter för våra medlemsgrupper måste Sverige också leva upp till andra internationella åtaganden och konventioner, exempelvis Barnkonventionen och Kvinnokonventionen. Lika Unika deltar, bland annat genom FN-förbundets MR-nätverk, också i arbetet med att granska hur Sverige lever upp till de konventionerna.

Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, som har ersätta tidigare milleniemål, blev en stor framgång för funktionshinderrörelsen. Målen lyfter fram personer med funktionsnedsätting och betonar att ingen får lämnas efter. Lika Unika arbetar med påverkansinsatser och opinionsbildning för att Sverige i sitt arbete med Agenda 2030 ska inkludera personer med funktionsnedsättning fullt ut.

Som ett led i detta har Lika Unika startat ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden, Lika Unika Akademi. Genom projektet ska olika samhällsaktörer, som funktionshinderrörelsen, kommuner och myndigheter samt företrädare för civila samhället, utbildas i hur Sveriges arbete med hållbarhetsmålen kan kopplas till mänskliga rättigheter med ett tydligt funktionshinderperspektiv.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-08-20
Uppdaterad: 2018-12-21