Remissvar på "Samling för skolan" (SOU 2017:35)


Yttrande över slutbetänkandet Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35

SDR lämnar synpunkter i ett remissvar angående slutbetänkandet av 2015 års skolkommission. SDR arbetar för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter, samt driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. I vårt remissvar baserar vi våra argument bland annat på Språklagen och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning
SDR välkomnar skolkommissionens slutbetänkande vars uppgift var att åskådliggöra skolans nulägessituation och lämna fram förslag i syfte att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

Vi är dock starkt kritiska till att det saknas ett döv- och teckenspråksperspektiv bland annat i förslagen om kompetensförsörjning, forskning och god miljö för lärande. Redan nu drabbas gruppen döva och hörselskadade elever hårt av de brister som finns i skolsystemet. Så länge den elevgruppens aspekter förbises, kommer de inte kunna ta rättmätig del av skolkommissionens förslag om likvärdiga möjligheter till behöriga lärare, högkvalitativ undervisning, ökad måluppfyllelse, tillgång till elevhälsa och valfriheten att välja skola. Det får inte ske.
Ambitionen ska, enligt skolkommissionen, vara att alla skolor ska vara bra skolor och ingen vårdnadshavare eller elev ska behöva välja bort en skola på grund av att den uppfattas som mindre bra. Vi delar den uppfattningen, men då behövs det göra en ordentlig omformulering av skollagen om vilka elever som ska ha rätt till att gå på specialskolan.

Skolkommissionen menar att slutbetänkandet ska vara en helhetslösning. Det är då förvånande att inte utredningen ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”1 (kallas här SAK-utredningen) tas med alls. SAK-utredningen lyfter upp problematiken kring en grupp elever och deras förutsättningar att klara av utbildningen.

Skolkommissionens utredning är mycket viktig för svensk utbildnings framtid, men så länge utredningen utelämnar ett döv- och teckenspråksperspektiv, riskerar döva och hörselskadade elever att exkluderas från förslagens visioner. Detta kan få allvarliga konsekvenser för arbetet med att höja måluppfyllelsen för dessa elever.

Läs hela remissvaret
Yttrande över betänkandet Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Skolkommissionens förslag
» Samling för skolan: Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-09-07
Uppdaterad: 2017-10-03