Remissvar på "Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg" (SOU 2017:21)


Yttrande över slutbetänkandet "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre", SOU 2017:21

SDR och Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) lämnar synpunkter i ett gemensamt remissvar angående slutbetänkandet av utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Sammanfattning
SDR och SDP välkomnar utredningen om hur framtida insatser inom äldreomsorgen ska säkra utvecklingen till en jämlik äldreomsorg.
Utredningen betonar det personliga och professionella mötet mellan personal och den äldre personen. Mötet ska baseras på en människosyn som hävdar alla människors lika värde, varje människas rätt att bestämma över sig själv och bli bemött med respekt.

Det låter självklart för alla, men äldre dövas upplevelser och erfarenhet av äldreomsorgen är tyvärr inte överensstämmande med den bilden. Slutrapporten ”Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva!”1 av SDP i samverkan med SDR visar att äldre döva har mycket sämre siffror i frågor om hälsa och tillgänglighet. Erbjuds inte möjligheten till direkt kommunikation på teckenspråk med vårdpersonal uppstår tvivel, osäkerhet och brist på tillit hos den äldre döve. Ett slående exempel är frågan om hur många av äldre som drabbas av oro och nedstämdhet så påvisar slutbetänkandet på generella siffror att 5–10% av alla äldre drabbas av dessa symptom. I slutrapporten som fokuserar på äldre döva var siffran 25%.2

Vi är positiva till att utredningen lyft en del viktiga punkter som berör äldre döva. Bland annat betonar utredningen i sitt förslag om hur kommunerna ska informera äldre om eventuellt förändrade boendeformer att informationen måste också ske på svenskt teckenspråk. Utredningen lyfter också upp i kapitlet om god kompetensförsörjning att kompetens om svenskt teckenspråk och dövkultur behöver beaktas och säkerställas i framtiden.

I utredningen saknar vi tyvärr konkreta lösningar och åtgärder till dem hinder äldre döva står inför. Utredningen lyfter behovet om särskilt boende, utökade sociala insatser och språk- och kulturkompetens för att motverka ensamheten och utanförskapet. Allt landar på att socialstyrelsen föreslås att få i uppdrag att undersöka hur det är generellt sett. Det tar tid och äldre döva riskeras att marginaliseras bort. Vi kan redan idag konstatera att många äldre döva känner otrygghet när hemtjänsten, som inte behärskar teckenspråk, kommer hem till dem. Vi ser också alltför många fall där äldre döva placeras ensamma på äldreboende utan andra att samtala med på teckenspråk och har ingen eller begränsad kommunikation med personal. Information går förbi många äldre döva eftersom de inte har den direkta kommunikationen med olika aktörer.

I Malmö stad och Göteborgs stad finns äldrevägledare som resurs för äldre döva. De har liknande arbetssätt som slutbetänkandet nämner i kapitel 10 om sammanhållen vård och omsorg, där man tar upp äldrelotsar som exempel på brobyggare mellan äldre personer och de olika möjligheter som finns inom vård och omsorg för äldre. Äldrevägledarna är teckenspråkiga med dövkompetens och kan därmed lättare se vilka behov och förutsättningar den enskilda äldre döve har istället för att förlita sig biståndshandläggare utan dem kunskaper äldre döva behöver. Vi menar att äldrevägledare behövs säkerställas att alla äldre döva kan erbjudas en sådan.

Vi vill se en nationell eller regional samordning för äldre döva. I och med att äldre döva är en liten minoritetsgrupp, blir förutsättningarna för god kompetensförsörjning, korrekt information och särskilda boendeformer väldigt varierande i kommunerna. Vissa kommuner har förutsättningar, oftast i de större där många äldre döva bor, men flesta kommuner klarar inte av att bemöta äldre dövas behov. Möjlighet till samverkan mellan kommuner för att tillgodose äldre dövas behov är obefintligt på grund av det kommunala självstyret och det måste brytas för att underlätta äldre dövas situation.

Det är oacceptabelt att frågan om ett värdigt slutskede av sitt liv äldre döva ska avgöras på var man bor.

Läs hela remissvaret
Yttrande över betänkandet Kvalitetsplan för äldreomsorg (SOU 2017:21)

» Läs hela slutbetänkandet på regeringen.se

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-11-02