Remissvar på "Utbildning, undervisning och ledning"


Yttrande över delbetänkandet "Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola", SOU 2017:51

SDR har tagit del av utredningen och delbetänkandet som ska ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. Utredningen har också fått som direktiv att se över behörighetsreglerna för bland annat speciallärare. I grund och botten handlar det om att ge alla elever så bra och likvärdiga förutsättningar som möjligt att tillgodose kompetenta lärare och en god kvalitet i undervisningen.

Därför är SDR mycket besvikna och kritiska till utredningens slutsatser kring behörighetsreglerna för lärare inom specialskolan. Utredningen fastslår att befintliga behörighetsregler för undervisning inom specialskolan ska fortsätta gälla trots de systemfel vi och andra har påpekat genom åren.

Utredningen visar bristande vilja och kunskap i sitt delbetänkande att problematisera speciallärarbehörigheten på specialskolan. Därmed befäster utredningen det medicinska och audiologiska perspektivet på döva och hörselskadade elever istället för att se dem som en språklig och kulturell minoritet. Det är ytterst beklagligt och slår hårt mot de elever som går på de regionala specialskolorna inriktade mot döva och hörselskadade som därmed får svårare att få tillgång till kompetenta lärare utifrån deras förutsättningar. Vi hävdar att lärare inom specialskolan ska, parallellt med en behörighetsgivande lärarexamen, ha kompetens i svenskt teckenspråk för att kunna undervisa döva och hörselskadade elever.

Vi lämnar därför några argument till varför vi anser att speciallärarbehörighetskravet bör tas bort för undervisning i de regionala specialskolorna för döva och hörselskadade elever

Läs hela remissvaret
Yttrande över betänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

» Läs hela slutbetänkandet på regeringen.se

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-11-02
Uppdaterad: 2018-05-30