Information om handikappersättningen och vårdbidraget


Vi ska med anledning av regeringens förslag på att förändra reglerna för handikappersättningen och vårdbidraget informera vad de nya förslagen innebär. Många medlemmar är oroliga och fundersamma hur dessa förslag ska påverka dem. Därför lägger vi ut information om vad förslagen innebär, vad som händer med er som har handikappersättning/vårdbidrag och vad vi på SDR anser om dem.

Handikappersättning föreslås ändras till merkostnadsersättning
Den stora förändringen är att schablonersättningen för döva föreslås tas bort och istället ska alla redovisa sina merkostnader som ansökande har på grund av sin funktionsnedsättning. Det föreslås för att regeringen anser att det är mer rättvist och tidsenligt än gällande regler som många tycker är krångliga och rättsosäkert.

Förslaget innebär:
För att få merkostnadsersättning ska den ansökande (gäller både barn och vuxen) redovisa vilka kostnader man har som överstiger minst 11.000 kr per år. Beroende på hur mycket du måste lägga ut, så får du ersättning som finns på fem olika nivåer där det högsta ersättningen måste överstiga 30 000 kr per år.

De kriterier som föreslås ligga grund för ersättning är;
- Hälsa, vård och kost
- Slitage, inklusive rengöring
- Resor
- Hjälpmedel
- Hjälp i den dagliga livsföringen
- Boende
- Övriga ändamål

Vad dessa kriterier innebär kan vi inte svara på – det kommer bli upp till Försäkringskassans handläggare att bedöma vad som är skäliga (berättigade) merkostnader till dessa kriterier.

Merkostnadsersättning gäller bara en viss tid. Den måste omprövas vart fjärde år eller ifall livssituationen har ändrats som påverkar ens merkostnader.

Vårdbidrag föreslås ändras till omvårdnadsbidrag
Vårdbidrag som vårdnadshavare kan söka föreslås ändras till omvårdnadsbidrag.

I likhet med handikappersättningen tycker regeringen att nuvarande regler är krångliga och rättsosäkra. Därför vill regeringen förändra bidraget som ska förbättra vårdnadshavarens ekonomiska förutsättningar att tillgodose ett barns behov av omvårdnad och tillsyn på grund av att barnet har en funktionsnedsättning.

Som förut kommer det finnas fyra olika nivåer för omvårdnadsbidrag. Enligt regeringen blir det lägre instegströskel för att få den lägsta ersättningen och större möjlighet att uppnå den högsta ersättningen.

Det finns inga tydliga kriterier om vad som krävs för att få omvårdnadsbidrag utan det ska göras en samlad bedömning om vad som överstiger en rimlig omvårdnad för barn.

Det som är nytt är att omvårdnadsbidraget föreslås kunna delas mellan föräldrarna och att man har lagstadgad möjlighet att kunna gå ner i arbetstid för att möta barnets behov av tillsyn och omvårdnad.

Även här gäller beslutet bara en viss tid, upp till två år, sen ska beslutet omprövas.

När börjar det gälla och vad händer med beslutade ersättningar och vårdbidrag?
Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

För er som har handikappersättning finns det två olika vägar. Ni behöver titta på ert ursprungliga beslut när ni fick handikappersättningen om det gäller ”Tills vidare” eller till ett bestämt datum. Det brukar stå i början av beslutet.

För er som har en tidsbestämd handikappersättning som längst till 30 juni 2021 kommer ni att kunna ansöka om förlängning av handikappersättningen som det är vid omprövningstillfället. Man kan få förlängt 18 månader. [6] Från och med 1 juli 2021 måste man ansöka med de nya reglerna för merkostnadsersättning.

För er som har ett ”Tills vidare-beslut” tolkar vi det så att det ska vara så även efter januari 2019. Ett fördelaktigt beslut från Försäkringskassan kan inte dras tillbaka och måste stå fast. Däremot finns det i reglerna att beslutet kan omprövas om livssituationen har förändrats. Till exempel blivit pensionär, flyttat in på ett boende eller får sjukersättning. Då kommer det omprövas enligt förslagets regler från och med 1 juli 2021.

För vårdbidraget gäller gamla regler tills det är dags för omprövning från och med 1 januari 2019 fram till 31 december 2020.

Vad har SDR gjort och uttalat sig om?
SDR lämnade remissvar på utredningens förslag februari 2016.

SDR har deltagit på dialogmöte med Socialdepartementet i oktober 2017 där vi markerade att det slår fel mot döva att ta bort schablonersättningen för döva.

November 2017 skickade SDR ut ett pressmeddelande som beskrev orättvisorna i förslaget och hur hela processen har hanterats.

SDR har tillsammans med Synskadades Riksförbund (SRF), Unga synskadade (US) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) publicerat en debattartikel på Svenska Dagbladet som upplyste om orättvisorna i förslaget.

SDR deltog i en manifestation tillsammans med SRF, US och FSDB i februari 2018 och lämnade in sammanlagt över 5000 namnunderskrifter till en ledamot för Socialförsäkringsutskottet som protest mot förslagen.

Vi samarbetar fortsättningsvis med SRF och FSDB för att stoppa lagförslaget.

Försäkringskassan har tagit kontakt med oss för att diskutera om de nya reglerna. Vi har avböjt inbjudan och markerat tydligt att vi inte tar några diskussioner så länge inget är beslutat.

Vi tar just nu kontakt med ledamöter i Socialförsäkringsutskottet som ska bereda frågan för att påverka dem till vår fördel.

Vi återkommer när vi har ny eller mer information. Här hittar ni också länkar och artiklar kopplat till frågan.

SDR
» Protest mot regeringens plan för handikappersättning

» Kallelse till manifestation och namninsamling

» Rör inte dövas rätt till schablonersättning!

Debattartikel i Svenska Dagbladet
» Reformförslag slår hårt mot synskadade och döva

Synskadades Riksförbunds länk om handikappersättningen
» Lagförslaget leder till orättvisa

Regeringens proposition
» Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-04-09
Uppdaterad: 2018-05-07