Remissvar på förbättrade möjligheter för elever att utveckla nationella minoritetsspråk


Yttrande över betänkandet "Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering", SOU 2017:91

SDR lämnar synpunkter i ett remissvar angående betänkandet av utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. SDR arbetar för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter, samt driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. I vårt remissvar baserar vi våra argument bland annat på Språklagen och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Döva är en heterogen grupp där det kan variera hur varje enskild individ ser på sig själv. Vi menar att oavsett normbrytande hörselvariation så har varje döv individ rätt till teckenspråk.

Sammanfattning 
Som helhet tillstyrker vi utredningens förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna till undervisning och revitalisering för de nationella minoritetsspråken. Vi anser att utredningens intentioner med uppdraget är oerhört viktiga – att de nationella minoritetsspråken i Sverige ska hållas levande i framtiden. De nationella minoritetsspråken är en vital del av mångfalden, kulturen och historien i Sverige.

Svenskt teckenspråk är också en vital del av mångfalden, kulturen och historien i Sverige. Men så länge svenskt teckenspråk inte räknas som ett nationellt minoritetsspråk riskerar det språket gå miste om flera av förslagen på åtgärdernas syften för att stärka och revitalisera minoritetsspråken. Vi befarar därför två olika utvecklingslinjer för nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk om utredningens förslag på åtgärder blir till verklighet.

Läs hela remissvaret
Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91)

Läs hela betänkandet på regeringen.se
» Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-04-11
Uppdaterad: 2018-05-08