Tolkfrågan - vad händer?


Isabella, generalsekreterare, summerar vad som gjorts och som ska göras i tolkfrågan. SDR har arbetat med tolktjänsten i två paralleller – varav den ena är de aviserade 15 miljonerna för tolktjänst i arbetslivet i budgetpropositionen år 2017 och den andra är tolktjänsten i sin helhet. I december deltog vi i ett möte med Socialdepartementet för att diskutera respektive tankar om hur de 15 miljonerna skulle användas. Efter mötet skickade vi in en skrivelse om att vi är positiva till försöksverksamhet men att den skulle föregås av diverse krav och en fråga ställdes om huruvida landstinget var rätt instans för sådan verksamhet.

Under våren har SDR haft kontinuerlig kontakt med Socialdepartementet för att ta reda på vad som händer och hur beredningen fortlöper. Under denna väntan har SDR skrivit en debattartikel på DN om att de aviserade medlen måste bidra till en konkret förbättring av tolktjänst i arbetslivet och inte delas ut som extra statsbidrag till landstingen.

Socialdepartementet godkände SDR:s begäran om möte och kallade alla intresseorganisationer till ett möte där vi presenterade respektive tankar om hur de 15 miljonerna skulle kunna användas. Därefter skickade vi in en skrivelse. SDR var tydliga och är fortsatt tydliga med att vi vill ha försöksverksamhet, antingen i några landsting eller hos Arbetsförmedlingen. Vi har förhoppningsvis så småningom mer information.

Parallellt har vi arbetat med tolktjänsten i sin helhet. Vi har varit på möte med Socialstyrelsen där vi diskuterade vilka problem som deras rapport om vardagstolkning har gett upphov till. Socialstyrelsen menade att rapporten enbart var en kartläggning av tolkcentralernas praxis. Vi diskuterade möjligheten till att införa begreppet vardagstolkning i deras termbank. Vi överlämnade en skriftlig rapport som jag och Daniel Westermark skrivit tillsammans. Vi diskuterade även hanteringen kring sekretess och handläggning hos tolkcentralerna. Vi har även lyft det faktum att statsbidragen som delas ut till landstingen inte är villkorade i några sammanhang, vilket gör att landstingen har ett stort handlingsutrymme. Det måste göras något åt detta.

I höst planerar vi att ha en träff för nationella tolkanvändarnätverket där det kommer utbytas verktyg som kan användas i möten med brukarråden i landstingen.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-05-17
Uppdaterad: 2018-06-01