Samråd med Polisen och Brottsoffermyndigheten


Summering från samråd med Polisen och Brottsoffermyndigheten den 9 mars i Stockholm.

Polisen och Brottsoffermyndigheten är ett par av de myndigheter som regeringen gett uppdrag till att samverka med funktionshinderrörelsen i funktionshinderfrågor.

Polisen berättade om en rådgivningsgrupp som startades 2002 och har utvecklats fram tills idag. Rådgivningsgruppen finns i Lund och omfattar det mesta av regionen Skåne. Den består av representanter från FUB, åklagare, polisen och psykolog och har till uppgift att identifiera och hitta lösningar och metoder för att det ska bli rättssäkert för personer som har kognitiv funktionsnedsättning. Bakgrunden är att före 2002 har det funnits fall som fått läggas ner eller att förövaren friats i brist på bevis. Idag arbetar gruppen också med information och att medvetandegöra risker/identifiering/misstankar för brott mot personer som har kognitiv funktionsnedsättning.

Regeringen har gett Polisen i updprag att satsa på fortbildning kring personer med psykisk ohälsa och kognitiv funktionsnedsättning. Det projektet har pågått 2,5 år och skall rapportera till regeringen om ett halvt år.

Brottsoffermyndigheten har några regeringsuppdrag som riktar sig till olika målgrupper. Ett är brottsofferguiden.se dit brottsoffer kan besöka för att få information, tips och råd om brottsoffer. Myndigheten har också andra uppdrag som t.ex hat och hot som riktar sig till personer som har offentliga uppdrag eller är i offentliga miljöer har en hemsida att besöka för information, tips och råd: tystnainte.se.

Från SDR:s sida har vi påmint om myndigheternas ansvar att tillgängliggöra sidor på teckenspråk.

Slutligen tog vi upp erfarenheter från terrordådet vid Drottninggatan 2017. Här har SDR återigen betonat att det är viktigt med klargörande om myndigheternas ansvar för tolk vid presskonferenser eller information till allmänheten via medier. Det finns mycket att göra i detta område så att det skall bli rutin för myndigheter att ha tolk vid sina presskonferenser.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-03-16
Uppdaterad: 2020-04-17