Information om SDR:s arbete med coronapandemin


SDR fortsätter vårt uppföljningsarbetet under coronakrisen och har fortsatt kontakt med bland annat SVT, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och regeringen hur de tillgängliggör viktig samhällsinformation. MSB har fått i uppdrag att samordna information till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av det nya coronaviruset. Detta sker i olika former av samverkan med civilsamhället och organisationer, där SDR även ingår. Vi bidrar med att återkoppla hur myndigheterna kan utveckla sitt informationsarbete så att döva ska få jämlika villkor till samhällsinformationen som alla andra.

MFD (Myndigheten för delaktighet) gör nu också ett arbete där de ger stöd till myndigheter och andra aktörer för att identifiera grupper som riskerar att bli utan information. SDR har svarat och lyft bland annat äldre döva som bor i språklig isolering, antingen i hemmet eller på ett äldreboende utan teckenspråkig personal/medboende. Vi har också lyft döva med funktionsvariationer samt döva nyanlända som andra målgrupper som riskerar att missa samhällsinformationen.

Coronakrisen påverkar inte bara oss döva här i Sverige utan döva i hela världen. Därför har informationsutbyte och samarbete med våra nordiska, europeiska och internationella samarbetsparter har varit viktigt. Vi alla kan utgå från följande artiklar i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning; artikelnummer 9, 11 och 21 om krissituation, tillgänglighet och information.

EUD har sammanställt hur samhällsinformation på teckenspråk under coronakrisen fungerar i olika länder. » Ta del av sammanställningen

WFD har arrangerat ett distansmöte med medlemsländer i Europa där SDR deltog. WFD:s arbete har bestått av utformning av säkerhetsföreskrifter för tillgänglig information på teckenspråk hos WHO och hur tillgängligheten för döva studenter vid högre studier fungerar. De har också gjort riktlinjer för hur teckenspråkstolkning i TV-sändningar kan utvecklas och bli optimalt på dövas villkor. En riktlinje är att en infälld videoruta med teckenspråkstolkning ska vara minst 25% av den totala skärmvisningen. WFD har också gjort ett gemensamt uttalande med WASLI om teckenspråkstolkning vid sjukvård. Just nu fortsätter WFD sin planering av deras konferens i november 2021 som sker i Thailand samt WFD:s kongress i Jeju, Sydkorea 2023.
» Mer om WFD och deras arbete under coronakrisen

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-04-28
Uppdaterad: 2020-09-01