Aktuellt om utredningen Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet


Åsa Henningsson, förbundsordförande i SDR, ger en summering om tolkutredningen – vad som hänt på sistone och vad som är aktuellt nu framöver.

Regeringens nu pågående tolkutredning heter Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet. Utredningen har ett sekretariat bestående av Malin Ekman Aldén, en utredningssekreterare, en juristexpert och en kommunikatör. Malin Ekman Aldén är generaldirektör på Myndigheten För Delaktighet, MFD.

SDR påpekade vikten av dövkompetens och erfarenheter av tolktjänsten i utredningen redan innan sekretariatet tillsattes. Detta lyckades vi inte riktigt med.

Utredningen följer nu upp tidigare utredningar och analyserar förslagen från den tidigare utredningen En samlad tolktjänst (SOU 2011:83) för att se om det finns delar som är lämpliga att föreslå och förverkliga i de nya förslagen. I annat fall kommer utredningen att utforma nya förslag på hur tolktjänsten ska se ut och fungera framöver. Utredningen har under sitt arbete tillgång till en expertgrupp som är utsedd av regeringen. Representanterna i expertgruppen kommer från olika verksamheter, myndigheter och organisationer, som till exempel Skolverket, MFD, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Post- och Telestyrelsen och Södertörns högskola. Här finns även en expert som representerar SDR genom Isabella Hagnell Westermark.

SDR jobbar intensivt med tolkfrågan och har en nära samverkan med andra organisationer genom en arbetsgrupp. Här ingår HRF, FSDB, Riksförbundet DHB och ungdomsorganisationerna utöver SDR och tillsammans diskuterar vi vägar framåt, uppnår en samsyn och diskuterar lösningar för den tolktjänst vi vill ha. Bland de principiella frågorna vi lyfter är en ingång för hela tolksystemet, en tydligare struktur och ansvarsfördelning samt finansiering av den framtida tolktjänsten. Gemensamt följer vi utredningens arbete nära och bidrar med vår kunskap och information som är viktigt och gynnande för deras arbete. Hela tiden lyfter vi användarnas perspektiv, den kunskap och de erfarenheter vi har som tolkanvändare i vår vardag.

Utredningen har genomfört djupintervjuer med olika grupper av tolkanvändare, som även använder sig av olika tolkmetoder. Dessa kan vara teckenspråkstolkning, taktil teckenspråkstolkning och skrivtolkning etc. Fokus i intervjuerna har varit att få svar på hur tolkanvändarna upplever att tolktjänsten fungerar idag, Syftet är att uppdatera och komplettera de erfarenheter som lyftes tidigare under utredningen En samlad tolktjänst. Sammanställningar av dessa intervjuer kommer att presenteras i en rapport lite längre fram.

Det har gått 10 år sedan den tidigare utredningen avslutades. Därför har utredningen också haft dialog med intresseorganisationerna för att se skillnader i önskemål, behov och utvecklingsmöjligheter mellan de synpunkter som framfördes 2011 och vad vi anser idag. Detta resultat har vi ännu inte sett men det kommer nog snart. Men redan nu kan vi konstatera att tolktjänsten har förändrats men att de grundläggande och strukturella problemen och utmaningarna kvarstår. Vi har också lyft att vi behöver en rättighetslagstiftning som lyfter vår rätt till tolk, och därmed får möjlighet att överklaga om vi nekas att beställa eller få tolk.

Vad är på gång nu framöver? Nu under våren kommer utredningen att fortsätta sitt arbete med uppföljningar, analyser och göra förslag på handlingsplan till expertgruppen för det fortsatta arbetet. Vi intresseorganisationer som ingår i vår egen arbetsgrupp bevakar detta noga och försöker påverka det fortsatta arbetet. SDR bidrar också med aktuella situationer och fallbeskrivningar, som exempelvis kommuner som inte betalar för tolk vid Komvux-studier och inkonsekventa upphandlingskrav. Dessa situationer visar på frågor som utredningen behöver titta på och föreslå lösningar så att vi kan uppnå en tolktjänst som står för jämlikhet och delaktighet på riktigt!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2021-03-23
Uppdaterad: 2021-03-23