Samarbete

Vi är medlem i Lika Unika » www.likaunika.org. Lika Unikas uppdrag är att verka för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. » Mer fakta om Lika Unika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samarbete med andra förbund
Vi har nära samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund » www.sduf.se, Sveriges Dövas Pensionärsförbund » www.sdpf.se och Svenska Dövidrottsförbundet » www.dovidrott.se.

Vi samarbetar även med Hörselskadades Riksförbund » www.hrf.se, Förbundet Sveriges Dövblinda » www.fsdb.org, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn » www.dhb.se, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder » www.dhr.se och Synskadades Riksförbund » www.srf.nu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samarbete med försäkringsbolag
Vi är en del av Unik Försäkring » www.unikforsakring.se. Vi är både delaktiga i styrelsen och har en representant med i prövningsnämnden. Det innebär att vi är med och påverkar försäkringslösningarna och kan bevaka medlemmarnas intressen om det skulle uppstå en tvist.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samarbete med internationella förbund
Vi är medlem i Dövas Nordiska Råd, European Union of the Deaf » www.eud.eu, World Federation of the Deaf » www.wfdeaf.org och deltar aktivt i det internationella samarbete med dessa förbund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avsiktsförklaringar
Syftet är att skapa en gemensam grund för samarbetsparterna, där organisationernas vision och avsikt med samarbetet förtydligas.

Avsiktsförklaring mellan SDR, Riksteatern och Tyst Teater (2016-05-09)

Avsiktsförklaring mellan SDR och Sveriges teckenspråkstolkars förening (2016-01-23)

Avsiktsförklaring mellan SDR och Avdelningen för teckenspråk/Avdelningen för svenska som andraspråk för döva vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet (2015)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-09-22
Uppdaterad: 2018-12-21