SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål (Se nedan).

Ansökningsblanketten läggs in under november 2021. Från och med denna månad kan ni skicka in ansökan. 

Frågor om stiftelsen e-postas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


a) Till forskning och utvecklingsprojekt
Ändamålet som gynnar utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.

b) Till SDR:s anslutna föreningarnas verksamhet
Ändamålet som gynnar utveckling av föreningsverksamhet och medlemsaktiviteter. Stiftelsen prioriterar först och främst barn- och ungdomsverksamhet, studieverksamhet och intressepolitisk verksamhet.

c) Till barn och ungdomar från Västernorrlands län (Anna och Teodor Sjöströms Minnesfond)
Ändamål utbildning för barn och ungdom.

d) Till döva kvinnor i Nepal (Kerstin Kjellbergs minnesfond)
Till dövföreningar som har biståndsarbete i Nepal, särskilt för kvinnor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ge gåvor och arv
Vill du hedra någon avliden genom en gåva sänder vi vårt minneskort till närmast anhörig. När gåvan betalats in på bankgiro 900-0241 skickar du e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriv ”Minnesgåva” som ämne. Ange följande uppgifter: Namn på avliden, namn på den som betalar in gåvan, namn och adress dit minnesbladet ska skickas och en personlig hälsning.

Vill du testamentera hela eller del av din kvarlåtenskap till förmån för döva skriver du bara in Sveriges Dövas Riksförbund som förmånstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadgar

1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.

2. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakligaändamål är:

• att främja vård av behövande döva.
• att främja döva barns eller döv ungdoms vård och fostran eller utbildning.
• att främja vetenskaplig undervisning eller forskning som berör dövas problem.

Stiftelsens ändamål är dessutom att, när medel därtill finnes, lämna anslag till SDR ‑ anslutna dövföreningars verksamhet.

3. Stiftelsens förvaltning
Stiftelsen förvaltas av SDR:s styrelse, som tillika utgör stiftelsens styrelse. Styrelsen skall varje år till SDR:s kongress eller representantskap avge av SDR:s revisor bestyrkt redovisning över fondmedlens användning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas årligen av SDR:s kongress eller representantskap.

4. Stiftelsens kapital
I enlighet med SDR:s stadgar skall stiftelsen tillföras alla medel som tillfaller förbundet eller någon av dess verksamhetsgrenar genom testamente eller donation, varmed förstås enskild gåva överstigande 2.000 kronors värde. Dessa medel jämte sådana testaments‑ och donationsmedel som må tillfalla stiftelsen direkt liksom sådana medel som må anslås till stiftelsens verksamhet av SDR, utgör det stiftelsens kapital som av dess styrelse skall användas för de i § 2 angivna ändamålen, för så vitt testator eller donator icke föreskrivit mot dem stridande ändamålsbestämmelser.

5. Anslag från stiftelsen
Ansökan om anslag från stiftelsen skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 1 februari varje år. styrelsen beslutar i mars månad varje år om anslag från stiftelsen. Ansökan till styrelsen skall åtföljas av;

a. Projektbeskrivning
b. Noggrann kostnadskalkyl
c. Uppgift om huruvida anslagsökts på annat håll
d. Uppgift om vem eller vilka som är huvudansvariga för projektet

Medelsanvändningen skall av mottagaren redovisas till stiftelsens styrelse inom tid och på sätt som styrelsen bestämmer.

6. Stiftelsens upplösning
Stiftelsen kan upplösas endast av ordinarie kongress på förslag av stiftelsens styrelse eller av SDR:s revisor. Upplöses stiftelsen, skall därefter kvarstående kapital användas till ändamål enligt § 2 som föreslås och och beslutas av SDR:s förbundskongress.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-11-06
Uppdaterad: 2021-02-02